محتوای گرامر زبان انگلیسی
گرامر زبان انگلیسی چیست

گرامر زبان انگلیسی چیست؟

گرامر مجموعه از قوانینی است که به ما اجازه میدهد ساختار جمله را تعیین کنیم. زبان انگلیسی بدون گرامر، محموعه از واژه ها، عبارت ها و جمله های نامفهوم است که فهم و درک درست آنها برای مخاطب دشوار و ...