محتوای مکالمه
مکالمه روان زبان انگلیسی

تکنیک های مکالمه روان در زبان انگلیسی

چالش اصلی زبان آموزان برای یک مکالمه روان قاعدتا یک پارتنر زبانی مسلط و آگاه می باشد اما زبان آموزان می توانند بدون داشتن پارتنر و یا حتی فرد متخصص نیز با رعایت چند تکنیک ساده به صورت خود آموز ...